Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Aktualno?ci Wiadomo?ci archiwalne Nabr na wolne stanowisko
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 19 Maj 2016 11:36

 

 

Nabr na wolne stanowisko asystent koordynatora projektu

STOPIE? WY?EJ

Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski og?asza nabr na wolne stanowisko asystent koordynatora projektu STOPIE? WY?EJ

 

Wymagania konieczne wobec kandydata:

1. Wykszta?cenie wy?sze;

2. Pe?na zdolno?? do czynno?ci prawnych oraz korzystania z praw publicznych;

3. Niekaralno?? za przest?pstwo pope?nione umy?lnie;

4. Bieg?a obs?uga komputera i Internetu;

5. Znajomo?? przepisw prawa i zagadnie? zwi?zanych z funduszami Unii Europejskiej oraz rozwojem obszarw wiejskich, ktra zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem pisemnego testu;

6. Prawo jazdy kat. B;

 

Wymagania po??dane:

1. Zdolno?? do samodzielnego podejmowania decyzji;

 

G?wne zadania:

1. Koordynowanie i inicjowanie dzia?a? na obszarze LGD nie zwi?zanych z realizacj? RLKS.

2. Realizacja projektu STOPIE? WY?EJ.

3. Realizacja celw i zada? okre?lonych przez Zarz?d.

Zakres odpowiedzialno?ci:

1. Zgodnie z powierzonym zakresem obowi?zkw.

 

Warunki zatrudnienia:

1. Umowa o prac?.

2. Wymiar czasu pracy etatu.

 

Kandydat obowi?zany jest z?o?y?:

1. List motywacyjny;

2. ?yciorys (CV);

3. Dokumenty potwierdzaj?ce wykszta?cenie, do?wiadczenie i dodatkowe umiej?tno?ci kandydata;

4. O?wiadczenie o posiadanej pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych oraz o korzystaniu z pe?ni praw publicznych;

5. O?wiadczenie, ?e kandydat nie by? karany za przest?pstwo pope?nione umy?lnie oraz ?e nie toczy si? przeciwko niemu post?powanie karne;

6. O?wiadczenie o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y sk?ada? poczt? na adres:

Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski

ul. Wi?niowa 23

29-100 W?oszczowa

Z dopiskiem Nabr na stanowisko asystent koordynatora projektu

W terminie do dnia 06.06.2016

 

Nabr przebiega? b?dzie w oparciu o Procedur? Zatrudniania Pracownikw przyj?t? uchwa?? Zarz?du LGD dnia 12 stycznia 2009 roku. Z procedur? Zatrudniania Pracownikw mo?na zapozna? si? w siedzibie LGD, znajduj?cej si? pod wskazanym adresem przesy?ania dokumentw aplikacyjnych.

 

 

Zmieniony: Czwartek, 09 Czerwiec 2016 10:50
 


Zapytaj, odpowiemy!