Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Aktualno?ci Wiadomo?ci archiwalne Zapytanie ofertowe na ?wiadczenie Us?ugi na realizacj? warsztatw dla dzieci i m?odzie?y w ramach projektu "STOPIE? WY?EJ" Nr RPSW.09.02.01-26-0025/15
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 22 Lipiec 2016 19:13

 

 

 

 

I. Zamawiaj?cy:

Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski

ul. Wi?niowa 23

29-100 W?oszczowa

NIP 609 004 58 24

II. Opis przedmiotu zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest wykonanie Us?ugi na realizacj? warsztatw

dla dzieci i m?odzie?y, w tym przeprowadzenie:

  • M?odzie?owej Szko?y Liderw (dwie edycje) adresowanej dla m?odzie?y powy?ej
15-tego roku ?ycia przebywaj?cej w pieczy zast?pczej (10-cio dniowy wyjazd,
na ktrym zostan? przeprowadzone warsztaty dotycz?ce poznania potencja?u
uczestnikw MSL (16 osb); wyjazd warsztatowy treningi kompetencyjne
i inne dzia?ania oparte na zdobywaniu i podnoszeniu kompetencji
zawodowych/biznesowych)
  • Akademii Twrczego Juniora (dwie edycje) adresowanej dla dzieci
w wieku 7-15 lat (10-cio dniowy wyjazd szkoleniowo integracyjny, na ktrym
odb?d? si? zaj?cia w formie uniwersytetu dzieci?cego warsztaty, gry terenowe
oraz zabawy sytuacyjne, spotkania maj?ce na celu kszta?towanie przedsi?biorczo?ci;
zaj?cia r?ne tj. wyrwnawczo-kompensacyjne pozwalaj?ce na maksymalne
usprawnianie, rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych (11 osb))

M?odzie?owa Szko?a Liderw i Akademia Twrczego Juniora przeprowadzona

b?dzie przez wykwalifikowan? kadr?, maj?c? do?wiadczenie pracy z dzie?mi

i m?odzie?? (6 godz. dziennie).

- Wykonawca zabezpiecza kadr? i materia?y dydaktyczne.

- Zakwaterowanie w budynkach w domkach drewnianych z pe?nym w?z?em

sanitarnym, sprz?tem RTV, wy?ywieniem (3 posi?ki dziennie + podwieczorek)

- Wykonawca spe?ni wszystkie warunki wynikaj?ce z Rozporz?dzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci

i m?odzie?y (Dz. U z 2016r. poz. 452).

- Wykonawca dokona zg?oszenia wypoczynku we w?a?ciwym Kuratorium O?wiaty

wynikaj?cym z obowi?zuj?cych przepisw i zapewni opiek? medyczn?, kadr?

wychowawcz? i ratownika wodnego.

- Wykonawca przygotuje: za?o?enia szkoleniowe oraz do?wiadczon? kadr?

dydaktyczn? i program wypoczynku.

III. Termin i miejsce realizacji us?ugi:

- sierpie? 2016r.

- sierpie? 2017r

- miejsce realizacji woj. zachodniopomorskie

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Dopuszcza si? z?o?enie cz??ciowej oferty dotycz?cej jednego post?powania.

Oferta powinna by?:

- sporz?dzona w j?zyku polskim,

- opatrzona piecz?tk? firmow?,

- posiada? dat? sporz?dzenia,

- zawiera? adres lub siedzib? oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawc?.

- zawiera? cen? brutto przedmiotu zamwienia

V. Miejsce oraz termin sk?adania ofert

- Oferta powinna by? przes?ana za po?rednictwem: poczty, lub dor?czona osobi?cie

na adres zamawiaj?cego (Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski

ul. Wi?niowa 23, 29-100 W?oszczowa) do dnia 1 sierpnia 2016 roku

do godz.15:00 (liczy si? data wp?ywu oferty)

- Oferty z?o?one po terminie nie b?d? rozpatrywane

- Wykonawca mo?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert zmieni? lub wycofa?

swoj? ofert?

- W toku badania i oceny ofert Zamawiaj?cy mo?e ??da? od Wykonawcy wyja?nie?

dotycz?cych tre?ci z?o?onych ofert

VI. Ocena oferty

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej formalna zgodno?? z opisem przedmiotu

zamwienia oraz opisem zawarto?ci oferty.

Niespe?nienie przez Wykonawc? tych warunkw powoduje odrzucenie z?o?onej oferty.

Oferty dopuszczone do rozpatrzenia zostan? ocenione na podstawie nast?puj?cych

kryteriw:

a) cena waga 75%, przy czym najwy?sz? liczb? punktw otrzyma oferta

zawieraj?ca najni?sz? cen? brutto, a ka?da nast?pna zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najni?szej skalkulowanej

x 100 x 75% = liczba punktw danej oferty

Cena oferty ocenianej

b) lokalizacja - 25%, przy czym wszystkie przedstawione oferty lokalizacji zostan?

poddane subiektywnej ocenie cz?onkw Komisji i otrzymaj? od 0 do 25 pkt.

Punkty zostan? obliczone jako ?rednia z ocen cz?onkw komisji zamawiaj?cego

przy pomocy porwnawczego arkusza oceny.

 

VII. Istotne informacje dotycz?ce przebiegu post?powania

1. Wykonawca spe?ni wszystkie warunki wynikaj?ce z Rozporz?dzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci

i m?odzie?y (Dz. U z 2016r. poz. 452).

2. Wykonawca dokona zg?oszenia wypoczynku we w?a?ciwym Kuratorium O?wiaty

wynikaj?cym z obowi?zuj?cych przepisw i zapewni opiek? medyczn?, kadr?

wychowawcz? i ratownika wodnego.

3. Wykonawca przygotuje: za?o?enia szkoleniowe oraz do?wiadczon? kadr?

dydaktyczn? i program wypoczynku.

4. Zamawiaj?cy dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawc?, ktrego

oferta uzyska?a najwy?sz? ilo?? punktw jednak?e warunki finansowane przekraczaj?

kwoty za?o?one we wniosku o dofinansowanie.

5. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do uniewa?nienia post?powania na ka?dym

etapie bez podawania przyczyny.

6. Decyzja Zamawiaj?cego o odrzuceniu oferty jest decyzj? ostateczn?.

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odst?pi od podpisania umowy

z Zamawiaj?cym, mo?liwe jest podpisanie przez Zamawiaj?cego umowy z kolejnym

Wykonawc?, ktry w post?powaniu uzyska? kolejn? najwy?sz? liczb? punktw.

8. Zamawiaj?cy mo?e w toku badania i oceny ofert ??da? od Oferentw wyja?nie?

oraz dokumentw dotycz?cych tre?ci z?o?onych ofert.

9. Termin zwi?zania ofert? up?ywa po 45 dniach od ostatecznej daty sk?adania ofert.

VIII. Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji zwi?zanej z potrzeb? dokonania stosownych zmian

w umowie w celu w?a?ciwej realizacji zamwienia Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo??

dokonania zmian w drodze aneksu do umowy.

Zakres zmian mo?e dotyczy? m.in.:

1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,

2. zasad p?atno?ci,

3. zabezpieczenia i kar umownych,

4. ponadto Oferent akceptuje, ?e w umowie b?d? znajdowa?y si? m.in. nast?puj?ce

zapisy dotycz?ce kar umownych:

a) Zamawiaj?cy mo?e rozwi?za? Umow? w przypadku stwierdzenia nierzetelno?ci

w realizowaniu przez Wykonawc? czynno?ci obj?tych Umow?, a w szczeglno?ci

w przypadku:

niewywi?zywania si? z powierzonego zakresu obowi?zkw, w szczeglno?ci

gdy Wykonawca nie zapewni w okre?lonym terminie odpowiedniej ilo?ci i jako?ci us?ug,

dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dope?nienia wszelkich formalno?ci,

gdy wysoko?? kar umownych przekracza 20% warto?ci umowy.

b) Zamawiaj?cy nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowi?za? wynikaj?cych

z umowy osobom trzecim.

IX. Wymagania zwi?zane ze wsp?finansowaniem

Wykonanie zamwienia musi spe?ni? wymogi projektu realizowanego ze ?rodkw UE

w ramach Programu Regionalnego. Wykonawca sk?adaj?c ofert? wyra?a zgod?

na zamieszczenie w umowie zapisw wymaganych w zwi?zku z realizacj? projektu

oraz stosowania zasad realizacji zamwie? w takich projektach.

X. Informacje dotycz?ce wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiaj?cy poinformuje wybranego Wykonawc? drog? telefoniczn? oraz pisemn?.

XI. Osoba upowa?niona do kontaktu z Oferentami:

Cezary Hu? tel. 41 394 14 05

 

 

 

Tutaj mo?na pobra? niezb?dne za??czniki:

Za??cznik nr 1 - Formularz oferty

Za??cznik nr 2 - O?WIADCZENIA POTWIERDZAJ?CE SPE?NIANIE WARUNKW

Za??cznik nr 3 - O?wiadczenie w przedmiocie powi?za? osobowych i kapita?owych z Zamawiaj?cym

Za??cznik nr 4 - Us?uga na realizacj? warsztatw dla dzieci i m?odzie?y

Za??cznik nr 5 - O?WIADCZENIE Posiadany potencja? techniczny oraz do?wiadczenie

 

 

Zmieniony: Czwartek, 04 Sierpień 2016 19:18
 


Zapytaj, odpowiemy!