Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Aktualności Wiadomości archiwalne Zapytanie ofertowe na świadczenie Usługi na realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" Nr RPSW.09.02.01-26-0025/15
Zapytanie ofertowe na świadczenie Usługi na realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach projektu "STOPIEŃ WYŻEJ" Nr RPSW.09.02.01-26-0025/15 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 22 Lipiec 2016 19:13

 

 

 

 

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

ul. Wiśniowa 23

29-100 Włoszczowa

NIP 609 004 58 24

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usługi na realizację warsztatów

dla dzieci i młodzieży, w tym przeprowadzenie:

  • Młodzieżowej Szkoły Liderów (dwie edycje) adresowanej dla młodzieży powyżej
15-tego roku życia przebywającej w pieczy zastępczej (10-cio dniowy wyjazd,
na którym zostaną przeprowadzone warsztaty dotyczące poznania potencjału
uczestników MSL (16 osób); wyjazd warsztatowy – treningi kompetencyjne
i inne działania oparte na zdobywaniu i podnoszeniu kompetencji
zawodowych/biznesowych)
  • Akademii Twórczego Juniora (dwie edycje) adresowanej dla dzieci
w wieku 7-15 lat (10-cio dniowy wyjazd szkoleniowo integracyjny, na którym
odbędą się zajęcia w formie uniwersytetu dziecięcego – warsztaty, gry terenowe
oraz zabawy sytuacyjne, spotkania mające na celu kształtowanie przedsiębiorczości;
zajęcia różne tj. wyrównawczo-kompensacyjne pozwalające na maksymalne
usprawnianie, rozwijanie wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych (11 osób))

Młodzieżowa Szkoła Liderów i Akademia Twórczego Juniora przeprowadzona

będzie przez wykwalifikowaną kadrę, mającą doświadczenie pracy z dziećmi

i młodzieżą (6 godz. dziennie).

- Wykonawca zabezpiecza kadrę i materiały dydaktyczne.

- Zakwaterowanie w budynkach – w domkach drewnianych z pełnym węzłem

sanitarnym, sprzętem RTV, wyżywieniem (3 posiłki dziennie + podwieczorek)

- Wykonawca spełni wszystkie warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci

i młodzieży (Dz. U z 2016r. poz. 452).

- Wykonawca dokona zgłoszenia wypoczynku we właściwym Kuratorium Oświaty

wynikającym z obowiązujących przepisów i zapewni opiekę medyczną, kadrę

wychowawczą i ratownika wodnego.

- Wykonawca przygotuje: założenia szkoleniowe oraz doświadczoną kadrę

dydaktyczną i program wypoczynku.

III. Termin i miejsce realizacji usługi:

- sierpień 2016r.

- sierpień 2017r

- miejsce realizacji woj. zachodniopomorskie

IV. Opis sposobu przygotowania oferty:

Dopuszcza się złożenie częściowej oferty dotyczącej jednego postępowania.

Oferta powinna być:

- sporządzona w języku polskim,

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

- zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia

V. Miejsce oraz termin składania ofert

- Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, lub doręczona osobiście

na adres zamawiającego (Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa) do dnia 1 sierpnia 2016 roku

do godz.15:00 (liczy się data wpływu oferty)

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać

swoją ofertę

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert

VI. Ocena oferty

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest jej formalna zgodność z opisem przedmiotu

zamówienia oraz opisem zawartości oferty.

Niespełnienie przez Wykonawcę tych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty.

Oferty dopuszczone do rozpatrzenia zostaną ocenione na podstawie następujących

kryteriów:

a) cena – waga 75%, przy czym najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta

zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna zgodnie ze wzorem:

Cena oferty najniższej skalkulowanej

x 100 x 75% = liczba punktów danej oferty

Cena oferty ocenianej

b) lokalizacja - 25%, przy czym wszystkie przedstawione oferty lokalizacji zostaną

poddane subiektywnej ocenie członków Komisji i otrzymają od 0 do 25 pkt.

Punkty zostaną obliczone jako średnia z ocen członków komisji zamawiającego

przy pomocy porównawczego arkusza oceny.

 

VII. Istotne informacje dotyczące przebiegu postępowania

1. Wykonawca spełni wszystkie warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra

Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci

i młodzieży (Dz. U z 2016r. poz. 452).

2. Wykonawca dokona zgłoszenia wypoczynku we właściwym Kuratorium Oświaty

wynikającym z obowiązujących przepisów i zapewni opiekę medyczną, kadrę

wychowawczą i ratownika wodnego.

3. Wykonawca przygotuje: założenia szkoleniowe oraz doświadczoną kadrę

dydaktyczną i program wypoczynku.

4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego

oferta uzyskała najwyższą ilość punktów jednakże warunki finansowane przekraczają

kwoty założone we wniosku o dofinansowanie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym

etapie bez podawania przyczyny.

6. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy

z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym

Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

8. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień

oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

9. Termin związania ofertą upływa po 45 dniach od ostatecznej daty składania ofert.

VIII. Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian

w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość

dokonania zmian w drodze aneksu do umowy.

Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,

2. zasad płatności,

3. zabezpieczenia i kar umownych,

4. ponadto Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące

zapisy dotyczące kar umownych:

a) Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności

w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności

w przypadku:

• niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności

gdy Wykonawca nie zapewni w określonym terminie odpowiedniej ilości i jakości usług,

• dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,

• gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy.

b) Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających

z umowy osobom trzecim.

IX. Wymagania związane ze współfinansowaniem

Wykonanie zamówienia musi spełnić wymogi projektu realizowanego ze środków UE

w ramach Programu Regionalnego. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę

na zamieszczenie w umowie zapisów wymaganych w związku z realizacją projektu

oraz stosowania zasad realizacji zamówień w takich projektach.

X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę drogą telefoniczną oraz pisemną.

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Cezary Huć – tel. 41 394 14 05

 

 

 

Tutaj można pobrać niezbędne załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE WARUNKÓW

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 - Usługa na realizację warsztatów dla dzieci i młodzieży

Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE Posiadany potencjał techniczny oraz doświadczenie

 

 

Zmieniony: Czwartek, 04 Sierpień 2016 19:18
 


Zapytaj, odpowiemy!