Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Aktualno?ci Wiadomo?ci archiwalne Zapytanie ofertowe dotycz?ce us?ugi transportu autokarowego uczestnikw wyjazdw organizowanych w ramach realizacji projektu: RPSW.09.02.01 Rozwj wysokiej jako?ci us?ug spo?ecznych (projekty konkursowe), pt. STOPIE? WY?EJ o nr ref. RPSW.09.02.01-26-00
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 02 Sierpień 2016 10:12

 

  
W?oszczowa dn. 01 sierpnia 2016r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiaj?cy:

Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski

ul. Wi?niowa 23

29-100 W?oszczowa

NIP 609 004 58 24

II. Opis przedmiotu zamwienia:

Przedmiotem zamwienia jest us?uga transportu autokarowego

uczestnikw wyjazdw organizowanych w ramach realizacji

projektu: RPSW.09.02.01 Rozwj wysokiej jako?ci us?ug

spo?ecznych (projekty konkursowe), pt. STOPIE? WY?EJ

o nr ref. RPSW.09.02.01-26-0025/15.

III. Szczeg?owy opis przedmiotu zamwienia:

Lp.

Przebieg trasy

(od . do .)

Maksymalna ilo?? kilometrw

Termin / czas realizacji

Szczeg?owe wymagania

1.

W?oszczowa woj. zachodniopomorskie

700

Sierpie? 2016r.

Jednodniowy wyjazd dla 30 osb

2.

woj. zachodniopomorskie - W?oszczowa

700

Sierpie? 2016r.

Jednodniowy wyjazd dla 30 osb

3.

W?oszczowa woj. zachodniopomorskie

700

Sierpie? 2017r.

Jednodniowy wyjazd dla 30 osb

4.

woj. zachodniopomorskie - W?oszczowa

700

Sierpie? 2017r.

Jednodniowy wyjazd dla 30 osb

5.

W?oszczowa - .

200

2016r.

Wyjazd edukacyjny

6.

W?oszczowa - .

700

2017r.

Dwa wyjazdy edukacyjne

7.

W?oszczowa - .

200

2018r.

Wyjazd edukacyjny

 

IV. Zobowi?zania Wykonawcy dotycz?ce wyjazdu:

1) Przewozy dzieci i m?odzie?y odbywa? si? mog? wy??cznie ?rodkami transportu

spe?niaj?cymi wymagania techniczne okre?lone w przepisach ustawy

- Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

(t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z p?n. zm.) i innych przepisach zwi?zanych

z przewozem osb, w tym ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o transporcie

drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z p?n. Zm.);

2) Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasa?erw od wszelkich szkd mog?cych

powsta? podczas przewozu i pozostaj?cych w zwi?zku z przewozem;

3) Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrw realizowanych wyjazdw

z chwil? wyjazdu z miejsca zbirki wyznaczonej przez Zamawiaj?cego.

Naliczanie zako?czy si? z chwil? powrotu na miejsce zbirki;

4) Wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwch kierowcw,

je?li wyjazd b?dzie tego wymaga?;

5) Wykonawca ponosi koszty przejazdu autostradami, koszty postoju na p?atnych

parkingach oraz wszelkie inne op?aty zwi?zane z transportem i niezb?dne do wykonania

us?ugi, ??cznie z dojazdem do miejsca rozpocz?cia wyjazdu. Wykonawca we w?asnym

zakresie ponosi rwnie? koszty delegacji, wy?ywienia oraz noclegu kierowcy/kierowcw;

6) W przypadku awarii pojazdu przewo??cego uczestnikw lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemo?liwiaj?cej wykonanie przewozu, Wykonawca zobowi?zany b?dzie do naprawy lub podstawienia na w?asny koszt i ryzyko zast?pczego pojazdu tej samej klasy w czasie nie d?u?szym ni? 4 godziny;

7) W przypadku braku mo?liwo?ci zorganizowania transportu zast?pczego w danym dniu, Wykonawca pokryje koszty zakwaterowania i wy?ywienia uczestnikw wyjazdu do momentu naprawy lub zorganizowania transportu zast?pczego;

8) Wykonawca zobowi?zany b?dzie zapewni? zewn?trzn? i wewn?trzn? czysto?? pojazdw przeznaczonych do przewozu uczestnikw wycieczek oraz ich pe?n? sprawno?? techniczn?;

9) Kierowca autokaru zobowi?zany jest do posiadania podczas wyjazdu aktualnej polisy ubezpieczeniowej pojazdu, numerw telefonicznych ubezpieczyciela oraz bezzw?ocznego kontaktu telefonicznego z nim w razie awarii;

10) Zleceniodawca powiadomi wykonawc? najp?niej 3 dni przed planowanym wyjazdem o terminie realizacji wyjazdu i miejscu zbirki;

11) Zleceniodawca dokona p?atno?ci za poszczeglne przejazdy przelewem na wskazany przez wykonawc? rachunek bankowy w ci?gu 14 dni od momentu wystawienia faktury.

V. Uprawnieni do sk?adania ofert:

1) Wykonawcy, ktrzy posiadaj? uprawnienia do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci lub czynno?ci, je?eli przepisy prawa nak?adaj? obowi?zek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osb wydane na podstawie ustawy z dnia 6 wrze?nia 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z p?. zm.);

2) Wykonawcy, ktrzy posiadaj? odpowiedni? wiedz? i do?wiadczenie;

3) Wykonawcy, ktrzy dysponuj? odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia.

4) Wykonawca jest zobowi?zany do z?o?enia o?wiadczenia o posiadaniu uprawnie? do realizacji zadania b?d?cego przedmiotem zapytania ofertowego.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

Ka?dy Wykonawca mo?e z?o?y? tylko jedn? ofert?, w formie papierowej, tre?? oferty musi odpowiada? tre?ci niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Wykonawcy ponosz? wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i z?o?eniem oferty.

Oferta powinna zawiera? spis za??czonych dokumentw.

Oferta powinna by?:

- oferta musi by? napisana czytelnie w j?zyku polskim,

- opatrzona piecz?tk? firmow?,

- posiada? dat? sporz?dzenia,

- zawiera? adres lub siedzib? oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawc?,

- zawiera? cen? brutto przedmiotu zamwienia.

VII. Miejsce oraz termin sk?adania ofert

1) Ofert? (Formularz z za??cznikami) nale?y dostarczy? w wersji papierowej do siedziby Lokalnej Grupy Dzia?ania Region W?oszczowski ul. Wi?niowa 23, 29-100 W?oszczowa (z dopiskiem: Oferta na wykonanie us?ugi transportu autokarowego uczestnikw wyjazdw w ramach projektu STOPIE? WY?EJ Nr RPSW.09.02.01-26-0025/15 Nie otwiera? przed 09.08.2016 r.) do dnia 08 sierpnia 2016 roku do godz. 15:00 (liczy si? data wp?ywu oferty).

2) Oferty z?o?one po terminie nie b?d? rozpatrywane.

3) Wykonawca mo?e przed up?ywem terminu sk?adania ofert zmieni? lub wycofa? swoj? ofert?.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiaj?cy mo?e ??da? od oferentw wyja?nie? dotycz?cych tre?ci z?o?onych ofert.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca na formularzu oferty podaje cen? brutto za 1km

Cen? ofertow? stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.

Cena oferty uwzgl?dnia wszystkie zobowi?zania, musi by? podana cyfrowo i s?ownie.

Cena musi uwzgl?dnia? wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytu?u nale?ytej oraz zgodnej z obowi?zuj?cymi przepisami realizacji przedmiotu zamwienia.

IX. Ocena oferty

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? kryteriami, ktrych znaczenie (wag?) okre?la procent.

Proponowana cena - 100%

Sposb oceny ofert:

W kryterium ceny ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formu?y:

 

Cena najni?sza spo?rd z?o?onych ofert

Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100

Cena badanej oferty

 

Ocena punktowa b?dzie dotyczy? wy??cznie ofert uznanych za wa?ne i nie podlegaj?cych odrzuceniu.

Za najkorzystniejsz? zostanie uznana oferta, ktra zawiera najni?sz? cen?.

X. Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji zwi?zanej z potrzeb? dokonania stosownych zmian w umowie w celu w?a?ciwej realizacji zamwienia Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? dokonania zmian w drodze aneksu do umowy.

Zakres zmian mo?e dotyczy? m.in.:

1. Okresu i harmonogramu realizacji umowy.

2. Zasad p?atno?ci.

3. Zabezpieczenia i kar umownych.

4. Ponadto Oferent akceptuje, ?e w umowie b?d? znajdowa?y si? m.in. nast?puj?ce zapisy dotycz?ce kar umownych:

a) Zamawiaj?cy mo?e rozwi?za? Umow? w przypadku stwierdzenia nierzetelno?ci w realizowaniu przez Wykonawc? czynno?ci obj?tych Umow?, a w szczeglno?ci w przypadku:

  • niewywi?zywania si? z powierzonego zakresu obowi?zkw, w szczeglno?ci gdy Wykonawca nie zapewni w okre?lonym terminie odpowiedniej ilo?ci i jako?ci us?ug,
  • dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dope?nienia wszelkich formalno?ci,
  • gdy wysoko?? kar umownych przekracza 20% warto?ci umowy.

b) Zamawiaj?cy nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowi?za? wynikaj?cych z umowy osobom trzecim.

XI. Wymagania zwi?zane ze wsp?finansowaniem

Wykonanie zamwienia musi spe?ni? wymogi projektu realizowanego ze ?rodkw UE w ramach Programu Regionalnego. Wykonawca sk?adaj?c ofert? wyra?a zgod? na zamieszczenie w umowie zapisw wymaganych w zwi?zku z realizacj? projektu oraz stosowania zasad realizacji zamwie? w takich projektach.

XII. Informacje dotycz?ce wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD Region W?oszczowski - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zamawiaj?cy poinformuje wybranego wykonawc? drog? telefoniczn? oraz pisemn?.

XIII. Osoba upowa?niona do kontaktu z Oferentami:

Cezary Hu? - tel. 41 394 14 05

 

 

 

Za??czniki do pobrania:

Za??cznik nr 1 - Formularz oferty

Za??cznik nr 2 - O?wiadczenia potwierdzaj?ce spe?nianie warunkw

Za??cznik nr 3 - O?wiadczenie w przedmiocie powi?za? osobowych i kapita?owych z Zamawiaj?cym

Za??cznik nr 4 - Us?uga transportu autokarowego uczestnikw wyjazdw

Za??cznik nr 5 - O?WIADCZENIE: Posiadany potencja? techniczny oraz do?wiadczenie

 

 

Zmieniony: Wtorek, 23 Sierpień 2016 18:26
 


Zapytaj, odpowiemy!