Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Aktualności Wiadomości archiwalne Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportu autokarowego uczestników wyjazdów organizowanych w ramach realizacji projektu: „RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)”, pt. STOPIEŃ WYŻEJ o nr ref. RPSW.09.02.01-26-00
Zapytanie ofertowe dotyczące usługi transportu autokarowego uczestników wyjazdów organizowanych w ramach realizacji projektu: „RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe)”, pt. STOPIEŃ WYŻEJ o nr ref. RPSW.09.02.01-26-00 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 02 Sierpień 2016 10:12

 

  
Włoszczowa dn. 01 sierpnia 2016r.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”

ul. Wiśniowa 23

29-100 Włoszczowa

NIP 609 004 58 24

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu autokarowego

uczestników wyjazdów organizowanych w ramach realizacji

projektu: „RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług

społecznych (projekty konkursowe)”, pt. STOPIEŃ WYŻEJ

o nr ref. RPSW.09.02.01-26-0025/15.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Lp.

Przebieg trasy

(od ……. do ….…)

Maksymalna ilość kilometrów

Termin / czas realizacji

Szczegółowe wymagania

1.

Włoszczowa – woj. zachodniopomorskie

700

Sierpień 2016r.

Jednodniowy wyjazd dla 30 osób

2.

woj. zachodniopomorskie - Włoszczowa

700

Sierpień 2016r.

Jednodniowy wyjazd dla 30 osób

3.

Włoszczowa – woj. zachodniopomorskie

700

Sierpień 2017r.

Jednodniowy wyjazd dla 30 osób

4.

woj. zachodniopomorskie - Włoszczowa

700

Sierpień 2017r.

Jednodniowy wyjazd dla 30 osób

5.

Włoszczowa - …………….

200

2016r.

Wyjazd edukacyjny

6.

Włoszczowa - …………….

700

2017r.

Dwa wyjazdy edukacyjne

7.

Włoszczowa - …………….

200

2018r.

Wyjazd edukacyjny

 

IV. Zobowiązania Wykonawcy dotyczące wyjazdu:

1) Przewozy dzieci i młodzieży odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu

spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy

- Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

(t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych

z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);

2) Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód mogących

powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;

3) Wykonawca rozpocznie naliczanie kilometrów realizowanych wyjazdów

z chwilą wyjazdu z miejsca zbiórki wyznaczonej przez Zamawiającego.

Naliczanie zakończy się z chwilą powrotu na miejsce zbiórki;

4) Wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców,

jeśli wyjazd będzie tego wymagał;

5) Wykonawca ponosi koszty przejazdu autostradami, koszty postoju na płatnych

parkingach oraz wszelkie inne opłaty związane z transportem i niezbędne do wykonania

usługi, łącznie z dojazdem do miejsca rozpoczęcia wyjazdu. Wykonawca we własnym

zakresie ponosi również koszty delegacji, wyżywienia oraz noclegu kierowcy/kierowców;

6) W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczestników lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie przewozu, Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy lub podstawienia na własny koszt i ryzyko zastępczego pojazdu tej samej klasy w czasie nie dłuższym niż 4 godziny;

7) W przypadku braku możliwości zorganizowania transportu zastępczego w danym dniu, Wykonawca pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników wyjazdu do momentu naprawy lub zorganizowania transportu zastępczego;

8) Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zewnętrzną i wewnętrzną czystość pojazdów przeznaczonych do przewozu uczestników wycieczek oraz ich pełną sprawność techniczną;

9) Kierowca autokaru zobowiązany jest do posiadania podczas wyjazdu aktualnej polisy ubezpieczeniowej pojazdu, numerów telefonicznych ubezpieczyciela oraz bezzwłocznego kontaktu telefonicznego z nim w razie awarii;

10) Zleceniodawca powiadomi wykonawcę najpóźniej 3 dni przed planowanym wyjazdem o terminie realizacji wyjazdu i miejscu zbiórki;

11) Zleceniodawca dokona płatności za poszczególne przejazdy przelewem na wskazany przez wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 14 dni od momentu wystawienia faktury.

V. Uprawnieni do składania ofert:

1) Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.);

2) Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie;

3) Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadaniu uprawnień do realizacji zadania będącego przedmiotem zapytania ofertowego.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie papierowej, treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta powinna zawierać spis załączonych dokumentów.

Oferta powinna być:

- oferta musi być napisana czytelnie w języku polskim,

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia.

VII. Miejsce oraz termin składania ofert

1) Ofertę (Formularz z załącznikami) należy dostarczyć w wersji papierowej do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” ul. Wiśniowa 23, 29-100 Włoszczowa (z dopiskiem: Oferta na wykonanie usługi transportu autokarowego uczestników wyjazdów w ramach projektu „STOPIEŃ WYŻEJ ” Nr RPSW.09.02.01-26-0025/15 Nie otwierać przed 09.08.2016 r.) do dnia 08 sierpnia 2016 roku do godz. 15:00 (liczy się data wpływu oferty).

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę brutto za 1km

Cenę ofertową stanowi kwota podana na formularzu ofertowym.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana cyfrowo i słownie.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

IX. Ocena oferty

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent.

Proponowana cena - 100%

Sposób oceny ofert:

W kryterium ceny ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły:

 

Cena najniższa spośród złożonych ofert

Otrzymane punkty = -------------------------------------------------------x 100

Cena badanej oferty

 

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

X. Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy.

Zakres zmian może dotyczyć m.in.:

1. Okresu i harmonogramu realizacji umowy.

2. Zasad płatności.

3. Zabezpieczenia i kar umownych.

4. Ponadto Oferent akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:

a) Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:

  • niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, w szczególności gdy Wykonawca nie zapewni w określonym terminie odpowiedniej ilości i jakości usług,
  • dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
  • gdy wysokość kar umownych przekracza 20% wartości umowy.

b) Zamawiający nie dopuszcza powierzania wykonywania zobowiązań wynikających z umowy osobom trzecim.

XI. Wymagania związane ze współfinansowaniem

Wykonanie zamówienia musi spełnić wymogi projektu realizowanego ze środków UE w ramach Programu Regionalnego. Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisów wymaganych w związku z realizacją projektu oraz stosowania zasad realizacji zamówień w takich projektach.

XII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD „Region Włoszczowski” - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę drogą telefoniczną oraz pisemną.

XIII. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

Cezary Huć - tel. 41 394 14 05

 

 

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków

Załącznik nr 3 - Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 - Usługa transportu autokarowego uczestników wyjazdów

Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE: Posiadany potencjał techniczny oraz doświadczenie

 

 

Zmieniony: Wtorek, 23 Sierpień 2016 18:26
 


Zapytaj, odpowiemy!