Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start
Informacja o projekcie "Czas na w?asny biznes" PDF Drukuj Email

Wielkopolska Grupa Prawnicza zaprasza mieszka?cw powiatw:

j?drzejowskiego, w?oszczowskiego, pi?czowskiego i kazimierskiego

do udzia?u w projekcie dotacyjnym Czas na w?asny biznes!

finansowanym ze ?rodkw unijnych.

Je?li masz powy?ej 29 lat, masz pomys? na biznes, chcesz stworzy? sobie miejsce pracy,

a do tego jeste? osob? bezrobotn? zarejestrowan? w PUP, biern? zawodowo,

niepe?nosprawn?, o niskich kwalifikacjach lub odchodz?c? z rolnictwa

nasz projekt jest skierowany w?a?nie do Ciebie!

W ramach projektu otrzymasz:

  • wsparcie doradcze,
  • szkolenia przygotowuj?ce do prowadzenia dzia?alno?ci,
  • bezzwrotn? dotacj? w wysoko?ci do 23 tys. z?
  • oraz przez 8 miesi?cy wsparcie pomostowe 1500 z?/m c!

W sumie mo?esz otrzyma? 35 000 z?!

Szczeg?owe informacje oraz formularze rekrutacyjne dost?pne s?:

  • na stronie projektu www.czasnabiznes.wgpr.pl,
  • w biurze projektu ul. Okrzei 49B (II pi?tro) w J?drzejowie (obok Urz?du Pracy)
  • oraz pod numerem tel.: 510 178 962

Znajdziesz nas rwnie? na www.facebook.com/czasnawlasnybiznes .

Zapraszamy!

 


Zapytaj, odpowiemy!