Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Aktualno?ci Wiadomo?ci archiwalne Lokalna Startegia Rozwoju 2007-2013
Lokalna Startegia Rozwoju na lata 2009-2015 (stan na 12.02.2013) PDF Drukuj Email

Lokalna Strategia Rozwoju

na lata 2009-2015

dla
Lokalnej Grupy Dzia?ania Region W?oszczowski

obszar gmin: Kluczewsko, Moskorzew, Radkw, Secemin, W?oszczowa, ?ytno, Gidle, Koniecpol.

W?oszczowa, grudzie? 2008

Opracowano zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczeg?owych kryteriw i sposobu wyboru lokalnej grupy dzia?ania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 23 maja 2008 r.

 

WST?P

Poni?sza Lokalna Strategia Rozwoju wypracowana zosta?a dla Lokalnej Grupy Dzia?ania Region W?oszczowski, ktra swym zasi?giem obejmuje 8 gmin po?o?onych na terenie wojewdztwa ?wi?tokrzyskiego, ?dzkiego i ?l?skiego. Wszystkie wchodz? administracyjnie w sk?ad trzech powiatw w?oszczowskiego (gminy: Kluczewsko, Moskorzew, Radkw, Secemin i W?oszczowa), radomszcza?skiego (gminy: ?ytno i Gidle) oraz cz?stochowskiego (gmina Koniecpol). Zintegrowanie terytorialne obszaru LSR podkre?la dodatkowo zwi?zki wynikaj?ce z tradycji historycznych, ?rodowiska przyrodniczego, elementw kulturowych. Rwnie? ludzie zamieszkuj?cy teren LGD maj? podobne pomys?y na jego rozwj, ale przede wszystkim poprzez swoj? prac? pragn? mu si? jak najlepiej przys?u?y?.

W procesie tworzenia LSR od samego pocz?tku du?y udzia? mieli przede wszystkim cz?onkowie Stowarzyszenia LGD Region W?oszczowski. W czasie wielu spotka? i warsztatw okazj? do wypowiedzenia swojego zdania mia? ka?dy zainteresowany procesem tworzenia LSR. Harmonogram prac zosta? tak opracowany, by jak najwi?kszy by? w nim udzia? spo?eczny. Prace w dziedzinach, ktre Zarz?d Stowarzyszenia uzna? za priorytetowe, czyli kultura i turystyka z rekreacj?, prowadzone by?y wsplnie z ekspertami tych zagadnie?, osobami, ktre na co dzie? si? nimi zajmuj?.

Bez obawy mo?na wi?c wysnu? wniosek, ?e LSR zawiera opinie i zdania szerokiej grupy spo?ecznej partnerw LGD. Cel ten osi?gni?to dzi?ki bardzo du?ej ilo?ci przeprowadzonych konsultacji spo?ecznych (m.in. ankiety w?rd mieszka?cw obszaru LGD, spotkania z m?odzie??, warsztaty z przedstawicielami r?nych ?rodowisk), ktre s? dowodem, ?e Lokalna Strategia Rozwoju jest odpowiedzi? na potrzeby istniej?ce w rzeczywisto?ci, a dzia?ania, ktre przewiduje, na pewno przynios? w przysz?o?ci oczekiwane, pozytywne skutki dla obszaru.

Lokalna Strategia Rozwoju zosta?a opracowana na lata 2009-2015. Takie granice czasowe zosta?y przyj?te, by zachowa? zgodno?? z innymi dokumentami planistycznymi lub strategicznymi poziomu wojewdztwa i kraju. Wymieni? tutaj mo?na Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, Program Rozwoju Obszarw Wiejskich, Program Operacyjny Kapita? Ludzki oraz Strategi? Rozwoju Wojewdztwa ?wi?tokrzyskiego, ktrych realizacja zawiera si? w latach realizacji LSR. Ta zgodno?? pozwala wysnu? wniosek, ?e wydatkowanie przypadaj?cych ?rodkw w ramach Osi IV PROW b?dzie zgodne z celami polityki regionalnej Unii Europejskiej i dzia?aniami w tym zakresie Pa?stwa Polskiego.

LGD Region W?oszczowski postanowi?a skupi? si? w swojej LSR na dwch obszarach priorytetowych. Ten wybr wynika bezpo?rednio z r?norodnych uwarunkowa? obszaru. Zosta? poparty wynikami konsultacji spo?ecznych (m.in. ankieta na prbie 0, 5% mieszka?cw LGD), warsztatw, dyskusji oraz przeprowadzon? analiz? SWOT, odpowiada konkretnym potrzebom i pomys?om wyartyku?owanym w procesie prac nad LSR.

Proces maj?cy na celu powstanie dokumentu mia? charakter wszechstronny. Odbywa?y si? warsztaty, dyskusje, debaty, przeprowadzano wielokrotnie badania ankietowe. By aktywizowa? uczestnikw cz?sto wykorzystywano warsztatowe metody np. mapy my?li, burze mzgw, dyskusje wielokrotne. Takie nowoczesne podej?cie do pracy pozwoli?o na zauwa?enie ka?dego, nawet najmniejszego g?osu ka?dego mieszka?ca regionu, a przecie? to w ka?dej Lokalnej Strategii Rozwoju powinno by? najwa?niejsze.

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Dzia?ania Region W?oszczowski zosta?a przyj?t? do realizacji uchwa?? Walnego Zebrania Cz?onkw na Zebraniu w dniu 12 stycznia 2009 r.

Wszystkie umieszczone w LSR fotografie pochodz? od partnerw wchodz?cych w sk?ad LGD Region W?oszczowski, ktrzy przekazuj?c je, wyrazili zgod? na ich wykorzystanie.

Czytaj dalej w zak?adce "Pliki do pobrania/Dokumenty LGD/Lokalna Strategia Rozwoju/"

 


Zapytaj, odpowiemy!