Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Projekty wsp?pracy Projekt wsp?pracy "D.N.A. - Dziedzictwo Nasz? Atrakcj?" Konferencja na etapie przygotowa? wdra?ania projektw wsp?pracy 2 - 5 pa?dziernika 2010 r.
PDF Drukuj Email
Spis treści
Konferencja na etapie przygotowa? wdra?ania projektw wsp?pracy 2 - 5 pa?dziernika 2010 r.
Page 2
Wszystkie strony
Dzie? pierwszy - 2 pa?dziernika 2010 r. - Pocz?tek i integracja:
  • Spotkanie w Chmielniku
Na pocz?tku by? oglny chaos, ale potem zacz?li?my si? uto?samia? z ca?? grup?. Decyduj?cym momentem prze?amania wszelkich barier by? moment, w ktrym szefowie biur LGD - gospodarzy, stan?li na chmielnickim rynku, naprzeciw siebie, jak w pojedynku. Od tego momentu wszystko potoczy?o si? g?adko. Po rynku by?a kacza studnia i zwiedzanie synagogi. Nast?pnie go?ci? nas Dom Kultury w Chmielniku. Wi?kszo?? tematw obraca?a si? wok? piel?gnowanej w Chmielniku pami?ci o chmielnickich ?ydach.
  • Szyd?w
Przez Bram? Krakowsk? weszli?my w obr?b Starego Miasta Szyd?owa. Potem by?o zwiedzanie Muzeum Sztuki ?ydowskiej, muzeum zamkowego i zamku szyd?owskiego. I t? sam? drog?, ktr? weszli?my na Stare Miasto i zamek wrcili?my do autokaru.
  • Safari w Kurozw?kach
  • Otwarcie remizy OSP w Celinach.

Dzie? drugi - 3 pa?dziernika 2010 r. - Borkw - cz??? robocza konferencji:

Na sali konferencyjnej wypracowywali?my materia?y do projektu wsp?pracy. Poza wprowadzeniami dokonanymi przez animatorw konferencji, przedstawicieli LGD "Bia?e ?ugi" i LGD "Region W?oszczowski", dzia?ali?my na zasadzie burzy mzgw. Sztab konferencji stanowili: Witold Kowal - dyrektor biura LGD "Bia?e ?ugi", Cezary Hu? - dyrektor biura LGD "Region W?oszczowski", Marisz Iwan - koordynator ds. LSR "Bia?e ?ugi" i Anna Kowalska - koordynator ds. LSR "Regin W?oszczowski".

Dzie? trzeci - 4 pa?dziernika 2010 r. - W?oszczowa - c. d. cz??ci roboczej i nie tylko:

Niemal w samo po?udnie zameldowali?my si? w "Villi Aromat" we W?oszczowie. Sala kawiarniana przekszta?cona w konferencyjn? czeka?a ze "szwedzkim sto?em kawowym" i zaprasza?a na obrady. Na pocz?tku za?o?enia zawarte w umowie porozumienia o wsp?pracy, p?niej inne szczeg?y i propozycje dzia?a? z przerw? na obiad. ca?o?? zako?czy?a si? w porze wieczornej kolacji. Wtedy jeszcze nie wiedzieli?my co nasz czeka. Nasze obrady zaszczyci? wiceprezes LGD "Region W?oszczowski" - Stanis?aw Herej, wjt Gminy Radkw.

Uczestnicy konferencji, prowadzeni przez gospodarzy, w porze wieczornego filmu w TVP, zeszli do podziemi "Villi Aromat". I jakby zmieni?a si? epoka, znale?li si? w scenerii ?redniowiecznej piwnicy klubu "Carpe Diem". Tutaj czeka?y wykwintne potrawy. jednak wiadomo nie samym jad?em ?yje, trzeba i co? dla ducha. Zatem Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we W?oszczowie zaprosi?a wszystkich na mini recital Dominiki Ba?azi?skiej - uczennicy Liceum Oglnokszta?c?cego im. gen. W?adys?awa Sikorskiego we W?oszczowie, laureatki wielu festiwali piosenki. Wszyscy oniemieli, gdy us?yszeli piosenk? "Czy pami?tasz jak ze mn? ta?czy?e? walca", ze s?owami K. I. Ga?czy?skiego i muzyk? Zbigniewa Koniecznego, a skomponowan? dla Anny Demarczyk. Jednak w interpretacji Dominiki wida? by?o tylko nieco stylu Anny Demarczyk, ale nie by?o to na?ladownictwo, to w?asna mocna interpretacja. Nast?pnie Dominika za?piewa?a jeszcze kilka wyszukanych, ambitnych piosenek, by zako?czy? piosenk? o urodzie i braku serca. Wszystkie piosenki wzbudzi?y ogromny aplauz zgromadzonych. Nie obesz?o si? bez bisu. Potem spotkanie przerodzi?o si? w bardziej kameralne. Na wieczornym spotkaniu go??mi uczestnikw konferencji byli: Ryszard Maciejczyk, Starosta W?oszczowski, z ?on?; Stanis?aw Herej, Wiceprezes LGD "Region W?oszczowski" i wjt Gminy Radkw, z ?on?, Jaros?aw Klimek, wjt Gminy Moskorzew oraz ks. Wies?aw Balec - proboszcz parafii rzymsko - katolickiej w Czarncy.

Dzie? czwarty - 5 pa?dziernika 2010 r. - Promujemy co najlepsze:

W tym dniu chcieli?my, jako LGD "Region W?oszczowski", pokaza? naszym go?ciom to z czego jeste?my dumni, a co w wymianie turystyczno - kulturalnej mog?o ich zaciekawi?. Na pocz?tek znana z serw nie tylko w Polsce, ale i du?o dalej - Okr?gowa Sp?dzielnia Mleczarska "W?oszczowa". Potem przejazd na stacj? kolejow? W?oszczowa P?noc. St?d ju? blisko do Czarncy, a tu wszystko co zwi?zane z wielkim Polakiem, hetmanem polnym koronnym Stefanem Czarnieckim. Z Czarncy "skok" przez W?oszczow? do Kluczewska, gdzie go?cili?my w gospodarstwie agroturystycznym. Potem ju? tylko obiad i ka?dy w swoj? stron? z naszymi upominkami.

W mleczarni przyj?to nas w sali konferencyjnej zak?adu. Na sto?ach sta?y produkty OSM "W?oszczowa" przygotowane do konsumpcji. Powita? nas sam wiceprezes Sp?dzielni, ktry te? oprowadza? nas po zak?adzie. Ubrano nas w bia?e fartuchy i czepki z fizeliny. Przemierzaj?c zak?ad patrzyli?my na jego urz?dzenia, ktre nie wymagaj? licznej za?ogi. Ludzi niewielu widzieli?my na zak?adzie. Wycieczk? zako?czyli?my w sali konferencyjnej, gdzie z przyjemno?ci? poprbowali?my w?oszczowskich specja?w nabia?owych, nawet kilka pakowanych zabrali?my ze sob?.

Po?egnali?my mleczarni? i przez ca?e miasto przejechali?my na parking przy stacji kolejowej W?oszczowa P?noc. Po drodze go?ciom informacji o mijanych obiektach udziela? kolega Roman Kaczmarek. Stan?li?my przed autobusem ze zdziwieniem. To by?a ta "s?awna" W?oszczowa P?noc dziwili si? go?cie. Nie oby?o si? bez pami?tkowego zdj?cia na tle napisu "W?oszczowa P?noc".

Wsiedli?my do autokaru i ruszyli?my przez Kuzki do Czarncy. Roman ca?y czas przekazywa? informacje o historii i tradycjach gminy. W Czarncy przed Szko?? Podstawow? im. Stefana Czarnieckiego obejrzeli?my pomnik hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego, d?uta Zygmunta Koniecznego, ods?oni?ty w 1999 r. Nast?pnie udali?my si? do miejscowego ko?cio?a pw. ?w. Floriana, gdzie przywita? nas proboszcz ks. Wies?aw Balec oraz Prezes Towarzystwa Pami?ci Hetmana Stefana Czarnieckiego, Zygmunt Fatyga. To w?a?nie prezes przekaza? nam histori? ko?ci?ka i oprowadzi? po nim. Nast?pnie mwi? o hetmanie polnym koronnym Stefanie Czarnieckim, jego pogrzebie i o ostatecznym pochowaniu hetmana w 1936 r r. Kluczowym momentem zwiedzania ko?cio?a by?o zwiedzanie kaplicy z pami?tkami po hetmanie.

W Kluczewsku mieli?my ma?e problemy z trafieniem, ale w ko?cu si? uda?o. Pani Agnieszka Szymczyk zaprosi?a nas do swego gospodarstwa agroturystycznego. Pokaza?a nam budynek i swoje dzie?a tkackie, nast?pnie zaprosi?a do altany na placu. Tutaj zaserwowa?a degustacj?, specjalno?ci gospodarstwa, nalewek owocowych i zio?owych. Dyrektor PCK-R, Jolanta Tyjas, przygotowa?a dodatkow? atrakcj? mo?liwo?? samodzielnego wybicia sobie medalu promocyjnego powiatu z W?oszczow? P?noc lub Janem Bro?kiem. Po wszystkim wrcili?my na obiad do "Villi Aromat"

  


Zapytaj, odpowiemy!