Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Projekty wsp?pracy Projekt wsp?pracy "D.N.A. - Dziedzictwo Nasz? Atrakcj?" Konferencja - Spotkanie Partnerw projektu wsp?pracy.
PDF Drukuj Email
W dniach 7 - 9 maja 2011 r. odby?a si? kolejna konferencja realizowana w ramach projektu wsp?pracy D.N.A. - "Dziedzictwo - Nasz? Atrakcj?". Tym razem spotkali?my si? na terenie dzia?ania Lokalnej Grupy Dzia?ania "Kraina Rawki".
  Oprcz gospodarzy w konferencji uczestniczyli przedstawiciele sze?ciu Lokalnych Grup Dzia?ania - Partnerw projektu z czterech wojewdztw:
 • LGD "Bia?e ?ugi" (?wi?tokrzyskie)
 • LGD "Gryflandia" (zachodniopomorskie)
 • LGD "Nasza Suwalszczyzna" (podlaskie)
 • LGD "Owocowy Szlak" (lubelskie)
 • LGD "Region W?oszczowski"(?wi?tokrzyskie)
 • LGD "Sejne?szczyzna" (podlaskie).
Konferencja trwa?a 3 dni. W pierwszym dniu zosta?y omwione szczeg?y letniego obozu naukowego dla m?odzie?y gimnazjalnej "Korzenie" w Mi?dzywodziu realizowanego jako pok?osie konkursu "Madzik" - "M?odzie?owa Akademia Dziedzictwa Kulturowego". Obz ten b?dzie zorganizowany w bazie harcerskiej w Mi?dzywodziu, malowniczej miejscowo?ci nadmorskiej, w sierpniu 2011 r. Uczestnikami b?d? gimnazjali?ci, z obszaru siedmiu Lokalnych Grup Dzia?ania - Partnerw projektu D.N.A. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest przyst?pienie do konkursu "Madzik" i zostanie jego laureatem, gdy? udzia? w obozie jest nagrod?. Celem obozu jest w szczeglno?ci pog??bienie wiedzy i umiej?tno?ci uczestnikw na temat dziedzictwa narodowego poprzez poznanie ta?cw, potraw, obrz?dw regionalnych, jak i r?kodzie?a. M?odzie? gimnazjalna codziennie b?dzie uczestniczy?a w warsztatach edukacyjnych, ktre b?d? mia?y na celu poznanie regionalnych ta?cw, obrz?dw, przy?piewek, a tak?e r?kodzie?a i rzemios?a z r?nych regionw naszego malowniczego kraju. W ten sposb m?odzie? po??czy zdobywanie wiedzy i nabywanie praktycznych umiej?tno?ci z wypoczynkiem na ?wie?ym powietrzu, pla?owaniem i k?piel? w morzu.
Podsumowaniem tego dnia konferencji by?a uroczysta kolacja wraz z udzia?em przedstawicieli lokalnych w?adz.
Kolejne dwa dni konferencji zosta?y przeznaczone na wyjazdy studyjne po terenie dzia?ania Lokalnej Grupy Dzia?ania "Kraina Rawki". Gospodarze pragn?li pokaza? swoim parterom najwa?niejsze atrakcje i walory turystyczne oraz dziedzictwo kulturowe swego obszaru.
  Drugiego dnia konferencji zwiedzili?my i obejrzeli?my:
  • w Gminie Bia?a Rawska:
  • alpinarium przy Szkole Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Babsku
  • grb Konstancji G?adkowskiej - wielkiej m?odzie?czej mi?o?ci znakomitego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina
  • Sanktuarium ?w. Maksymiliana Marii Kolbego Kap?ana i M?czennika w Szczukach i Kalwaria Szczucka
  • wyst?p poetycko - muzyczny pt. "Miasteczko cud" Grupy Bellis
  • w Gminie Ciel?dz:
  • wyst?p Regionalnego Zespo?u "Jarz?bina" w Mroczkowicach
  • w Gminie Kowiesy:
  • uwie?czeniem dnia by?o uroczyste otwarcie ?wietlicy wiejskiej w Jeruzalu
  Ostatniego dnia konferencji zwiedzili?my i obejrzeli?my:
  • w Gminie Boguszyce:
  • zabytkowy drewniany ko?cio? w Boguszycach
  • wyst?p przygotowany przez Zesp? ?piewaczy z Boguszyc
  • przeja?d?ka kolejk? w?skotorow? na trasie Boguszyce - Regnw
  • w Gminie Regnw:
  • wyst?p Zespo?u Ludowego "Marzenie"
  • w Gminie Sadkowice:
  • wyst?p Kabaretu "Wiejskie Sumienie" z Buja?, ktry szczerze wszystkich rozbawi?.
 


Zapytaj, odpowiemy!