Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Kim jeste?my?
Jak powstali?my czyli nieco historii LGD PDF Drukuj Email
Pomys? utworzenia LGD pojawi? si? oko?o po?owy wrze?nia 2007 r. G?wnym prowodyrem tego dzia?ania by? Stanis?aw Herej - Wjt Gminy Radkw. W odpowiedzi na jego pytania pozosta?e gminy wchodz?ce obecnie w sk?ad LGD postanowi?y wytypowa? swoich przedstawicieli do tworz?cego si? Stowarzyszenia. Zdecydowano tak?e o prowadzeniu dzia?alno?ci promocyjno-informacyjnej, maj?cej zach?ci? do uczestnictwa w LGD partnerw spo?ecznych i gospodarczych. W procesie tworzenia LSR od samego pocz?tku du?y udzia? mieli przede wszystkim cz?onkowie Stowarzyszenia "LGD - Region W?oszczowski".

14 grudnia 2007 r. odby?o si? zabranie za?o?ycielskie Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Dzia?ania - Region W?oszczowski". Na zebraniu powo?ano do ?ycia "LGD - Region W?oszczowski", przyj?to statut, wybrano sk?ad Rady, Zarz?du i Komisji Rewizyjnej oraz zdecydowano o siedzibie zlokalizowanej we W?oszczowie. Nast?pnym krokiem by?o z?o?enie wniosku o rejestracj? w KRS. W czasie wielu spotka? i warsztatw okazj? do wypowiedzenia swojego zdania mia? ka?dy zainteresowany procesem tworzenia LSR. "LGD - Region W?oszczowski" postanowi?a skupi? si? w swojej LSR na dwch obszarach priorytetowych. Ten wybr wynika bezpo?rednio z r?norodnych uwarunkowa? obszaru. Prace w dziedzinach, ktre Zarz?d Stowarzyszenia uzna? za priorytetowe, czyli kultura i turystyka z rekreacj?, prowadzone by?y wsplnie z ekspertami tych zagadnie?, osobami, ktre na co dzie? si? nimi zajmuj?.

(Na podstawie materia?u ze strony: http://narzeczradkowa.pl/)
 
PDF Drukuj Email
Teren "LGD - Region W?oszczowski" jest obszarem wysoko rozwini?tej kultury, odwo?uje si? bezpo?rednio do nast?puj?cych cech charakterystycznych obszaru:
 • wsplne korzenie i podobne do?wiadczenia historyczne,
 • du?a ilo?? zabytkw sakralnych i ?wieckich,
 • dzia?alno?? OSP i k? gospody? wiejskich,
 • organizacja do?ynek,
 • kultywowanie tradycji,
 • organizacja ponadgminnych imprez kulturalnych, o?wiatowych, sportowych i turystycznych, charakterystycznych tylko dla tego regionu (np. Forum Kobiet, Mi?dzynarodowy Motocyklowy Rajd Szlakiem Czarnieckiego),
 • dzia?alno?? du?ej liczby zespo?w amatorskich odnosz?cych si? do lokalnej kultury i tradycji,
 • tradycje zwi?zane z osob? hetmana polnego koronnego Stefana Czarnieckiego,
 • s?abo wyposa?one o?rodki kultury,
 • r?norodno?? kulturowa (po?o?enie na skraju trzech wojewdztw - przynale?no?? do nich w przesz?o?ci),
Zaproponowane cele oglne i szczeg?owe s? wi?c odpowiedzi? na walory, ale i potrzeby obszaru w tej kwestii. Wykorzystuj?c jego specyfik? daj? podstaw? do stwierdzenia, ?e osi?gni?cie ich przyniesie wiele dobrego spo?eczno?ci tego regionu.

(Na podstawie materia?u ze strony: http://narzeczradkowa.pl/)
 
Rozszerzenie obszaru LGD "Region W?oszczowski" PDF Drukuj Email

 

W maju 2011 r. do LGD do??czy?a Gmina ?ytno, pow. radomszcza?ski, woj. ?dzkie. Po?o?ona jest w p?nocno zachodniej Ma?opolsce. Obszar ok. 200 km2, ok. 6100 mieszka?cw.

 

Charakterystyka cz?onkw LGD ze wzgl?du na reprezentowany przez cz?onka sektor:

 • 61 reprezentantw sektora spo?ecznego
 • 4 reprezentantw sektora gospodarczego
 • 7 reprezentantw sektora publicznego

 

Charakterystyka cz?onkw LGD ze wzgl?du na gmin? miejsce siedziby lub zameldowania cz?onka:

 • Kluczewsko 6
 • Moskorzew 6
 • Radkw 11
 • Secemin 8
 • W?oszczowa 32
 • ?ytno 2
 • inne 7

Powierzchnia LGD: 912 km

Więcej…
 
Zapytaj, odpowiemy!