Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start Projekty wsp?pracy Projekt wsp?pracy "D.N.A. - Dziedzictwo Nasz? Atrakcj?"
"D.N.A. - Dziedzictwo Nasz? Atrakcj?"
D.N.A. - co to jest? PDF Drukuj Email
Projekt realizowany w ramach dzia?ania 4.21 "Wdra?anie Projektw Wsp?pracy w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich" w formie wsp?pracy nast?puj?cych Lokalnych Grup Dzia?ania z terenu Polski:
 • LGD "Bia?e ?ugi" (?wi?tokrzyskie)
 • LGD "Gryflandia" (zachodniopomorskie)
 • LGD "Kraina Rawki" (?dzkie)
 • LGD "Owocowy Szlak" (lubelskie)
 • LGD "Nasza Suwalszczyzna" (podlaskie)
 • LGD "Sejne?szczyzna" (podlaskie)
 • LGD "Region W?oszczowski" (?wi?tokrzyskie).
G?wnym celem podj?tego zadania jest podniesienie atrakcyjno?ci turystycznej obszarw dzia?ania wsp?pracuj?cych w ramach projektu Lokalnych Grup Dzia?ania poprzez promocj? dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych. Koordynatorem projektu jest LGD "Bia?e ?ugi".
  Planowane dzia?ania:
 • wsplny udzia? w sze?ciu imprezach targowych
 • organizacja czterech konferencji promuj?cych ofert? turystyczn? obszaru
 • zaanga?owanie spo?eczno?ci lokalnych do odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego (obozy naukowe, M?odzie?owa Akademia Dziedzictwa Kulturowego "Madzik")
 • spotkania z bran?? turystyczn?
 • wydanie folderu turystycznego
 • spotkania z twrcami lokalnymi z rwnych regionw

Zobacz nasz? podstron? i stron? g?wn? projektu.

 
PDF Drukuj Email
W dniach 2 - 5 pa?dziernika 2010 r. odby?a si? konferencja przygotowuj?ca projekt wsp?pracy mi?dzy siedmioma Lokalnymi Grupami Dzia?ania z ca?ej Polski. Projekt wsp?pracy powsta? w czasie konsultacji naszej LGD z inn? ?wi?tokrzysk? LGD - LGD "Bia?e ?ugi". Projekt ma mie? nazw?: "Dziedzictwo - Nasz? Atrakcj?" w skrcie DNA.
  Zaproszenie do wsp?pracy przyj??y nast?puj?ce LGD:
 • "Gryflandia", woj. zachodniopomorskie
 • "Kraina Rawki", woj. ?dzkie
 • "Nasza Suwalszczyzna", woj. podlaskie
 • "Owocowy Szlak", woj. lubelskie
 • "Sejne?szczyzna", woj. podlaskie
  Konferencja odby?a si? w dwch nast?puj?cych po sobie etapach:
 • etap 1: 2 - 3 pa?dziernika 2010 r. - spotkanie na terenie dzia?ania LGD "Bia?e ?ugi"
 • etap 2: 4 - 5 pa?dziernika 2010 r. - spotkanie na terenie dzia?ania LGD "Region W?oszczowski"

Ka?dy dzie? nis? kilka atrakcji. Ka?da z dwch LGD, gospodarzy, stara?a si? pokaza? swj region w najlepszym ?wietle. Na po?egnanie uczestnicy chwalili przyj?cie ich na naszym terenie, nawet wsp?gospodarz, LGD "Bia?e ?ugi", "uchyli? przed nami rondo kapelusza".

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
W dniach 7 - 9 maja 2011 r. odby?a si? kolejna konferencja realizowana w ramach projektu wsp?pracy D.N.A. - "Dziedzictwo - Nasz? Atrakcj?". Tym razem spotkali?my si? na terenie dzia?ania Lokalnej Grupy Dzia?ania "Kraina Rawki".
  Oprcz gospodarzy w konferencji uczestniczyli przedstawiciele sze?ciu Lokalnych Grup Dzia?ania - Partnerw projektu z czterech wojewdztw:
 • LGD "Bia?e ?ugi" (?wi?tokrzyskie)
 • LGD "Gryflandia" (zachodniopomorskie)
 • LGD "Nasza Suwalszczyzna" (podlaskie)
 • LGD "Owocowy Szlak" (lubelskie)
 • LGD "Region W?oszczowski"(?wi?tokrzyskie)
 • LGD "Sejne?szczyzna" (podlaskie).
Więcej…
 
PDF Drukuj Email

"Madzik" jest to nazwa przedsi?wzi?cia powsta?a jako parafraza skrtu od pe?nej nazwy czyli M?odzie?owa Akademia Dziedzictwa Kulturowego.

madzik_gif_ruchomy


  Ca?e przedsi?wzi?cie "Akademia" sk?ada si? z dwch etapw:
 • konkursu pod has?em: "Moja ma?a Ojczyzna" - historia i tradycje
 • obozu naukowego dla ponad 100 uczestnikw.
Więcej…
 
Podsumowanie konkursu "Moja ma?a Ojczyzna" - historia i tradycje w ramach M?odzie?owej Akademii Dziedzictwa Kulturowego - "Madzik" PDF Drukuj Email

W dniu 9 czerwca 2011 r. na sali sportowo - widowiskowej Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we W?oszczowie odby?o si? uroczyste podsumowanie konkursu "Moja ma?a Ojczyzna" - historia i tradycje dla uczniw gimnazjw z terenu dzia?ania LGD "Region W?oszczowski". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie - uczestnicy konkursu ze swoimi opiekunami, dyrektorzy ich szk?, wicestarosta w?oszczowski Ryszard Maciejczyk, Prezes Zarz?du LGD "Region W?oszczowski" - Krystyna Ciul?mba oraz pracownicy biura LGD z dyrektorem - Cezarym Huciem.

Więcej…
 
XVIII GLOB w Katowicach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justna Suliga   

W dniach 30 marca 1 kwietnia 2012 roku w Katowicach odby?y si? XVIII Mi?dzynarodowe Targi Turystyki, Sprz?tu Turystycznego i ?eglarskiego GLOB w Katowicach. Swoje stoiska zaprezentowa?o 231 wystawcw. Reprezentowali szeroki zakres tematyczny dotycz?cy wypoczynku. W?rd grona wystawcw odnale?? mo?na by?o przedstawicieli organizacji turystycznych, sanatoriw, SPA, gospodarstw agroturystycznych, przewo?nikw (linii lotniczych, promw, autokarw, kolei). Nie zabrak?o rwnie? stoisk oferuj?cych ubezpieczenia, wydawnictwa turystyczne. mo?liwo?? skorzystania z portali turystycznych oraz promuj?ce sporty wodne. Prezentowane oferty dotyczy?y nie tylko Polski, ale rwnie? innych krajw z Europy i ca?ego ?wiata np.: S?owacji, Indonezji, Turcji czy Maroka.

Podczas Targw partnerzy projektu wsp?pracy D.N.A Dziedzictwo Nasza Atrakcj? mieli okazj? do zaprezentowania oferty turystyczno-rekreacyjnej swoich regionw. Tym razem za zorganizowanie stoiska odpowiedzialna by?a Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski.

Więcej…
 


Zapytaj, odpowiemy!