D.N.A. - co to jest? Drukuj
Projekt realizowany w ramach dzia?ania 4.21 "Wdra?anie Projektw Wsp?pracy w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich" w formie wsp?pracy nast?puj?cych Lokalnych Grup Dzia?ania z terenu Polski:
 • LGD "Bia?e ?ugi" (?wi?tokrzyskie)
 • LGD "Gryflandia" (zachodniopomorskie)
 • LGD "Kraina Rawki" (?dzkie)
 • LGD "Owocowy Szlak" (lubelskie)
 • LGD "Nasza Suwalszczyzna" (podlaskie)
 • LGD "Sejne?szczyzna" (podlaskie)
 • LGD "Region W?oszczowski" (?wi?tokrzyskie).
G?wnym celem podj?tego zadania jest podniesienie atrakcyjno?ci turystycznej obszarw dzia?ania wsp?pracuj?cych w ramach projektu Lokalnych Grup Dzia?ania poprzez promocj? dziedzictwa kulturowego i atrakcji turystycznych. Koordynatorem projektu jest LGD "Bia?e ?ugi".
  Planowane dzia?ania:
 • wsplny udzia? w sze?ciu imprezach targowych
 • organizacja czterech konferencji promuj?cych ofert? turystyczn? obszaru
 • zaanga?owanie spo?eczno?ci lokalnych do odtworzenia i zachowania dziedzictwa kulturowego (obozy naukowe, M?odzie?owa Akademia Dziedzictwa Kulturowego "Madzik")
 • spotkania z bran?? turystyczn?
 • wydanie folderu turystycznego
 • spotkania z twrcami lokalnymi z rwnych regionw

Zobacz nasz? podstron? i stron? g?wn? projektu.