Drukuj

"Madzik" jest to nazwa przedsi?wzi?cia powsta?a jako parafraza skrtu od pe?nej nazwy czyli M?odzie?owa Akademia Dziedzictwa Kulturowego.

madzik_gif_ruchomy


  Ca?e przedsi?wzi?cie "Akademia" sk?ada si? z dwch etapw:
 • konkursu pod has?em: "Moja ma?a Ojczyzna" - historia i tradycje
 • obozu naukowego dla ponad 100 uczestnikw.
  Celem konkursu skierowanego do gimnazjalistw jest:
 • aktywizacja m?odzie?y do poznawania swojej ojcowizny,
 • gromadzenie materia?w dotycz?cych miejsca zamieszkania,
 • kszta?towanie postaw uto?samiania si? m?odzie?y ze swoim miejscem pochodzenia i zamieszkania,
 • inwentaryzacja dorobku kultury lokalnej oraz tradycji,
 • aktywizowanie m?odzie?y do pracy poszukiwawczo - badawczej w swoim ?rodowisku,
 • kszta?towanie w?rd m?odzie?y umiej?tno?ci atrakcyjnego przekazywania swoich odkry? i bada? innym,
 • w??czenie m?odzie?y do promocji regionalnej.