Podsumowanie konkursu "Moja ma?a Ojczyzna" - historia i tradycje w ramach M?odzie?owej Akademii Dziedzictwa Kulturowego - "Madzik" Drukuj

W dniu 9 czerwca 2011 r. na sali sportowo - widowiskowej Powiatowego Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego we W?oszczowie odby?o si? uroczyste podsumowanie konkursu "Moja ma?a Ojczyzna" - historia i tradycje dla uczniw gimnazjw z terenu dzia?ania LGD "Region W?oszczowski". W spotkaniu uczestniczyli uczniowie - uczestnicy konkursu ze swoimi opiekunami, dyrektorzy ich szk?, wicestarosta w?oszczowski Ryszard Maciejczyk, Prezes Zarz?du LGD "Region W?oszczowski" - Krystyna Ciul?mba oraz pracownicy biura LGD z dyrektorem - Cezarym Huciem.

Przewodnicz?cy komisji konkursowej Marian Rojek - Kierownik Wydzia?u Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego we W?oszczowie odczyta? wyniki i wskaza?a laureatw. W komisji konkursowej pracowa?y jeszcze panie Helena Otfinowska i Agnieszka Szymczyk o czym zebrani dowiedzieli si? z zacytowanych podpisw pod protoko?em. Pan Wicestarosta, pani Prezes Zarz?du i Dyrektor Biura LGD wr?czyli nagrody uczestnikom, a laureatom karty kwalifikacyjne na obz naukowy. Potem wr?czono upominki i podzi?kowania nauczycielom - opiekunom uczniw i dyrektorom gimnazjw bior?cych udzia? w konkursie.
Imprez? swym wdzi?kiem u?wietni?a, prowadz?ca Jolanta Tyjas - dyrektor PCK-R,a tak?e zesp? wokalny z ZPO nr 2 we W?oszczowie i taneczny z Domu Kultury. Oni rwnie? otrzymali upominki po zako?czeniu wyst?pw.
Po wyst?pie Wszyscy mogli sprbowa? domowych wypiekw cz?onki? LGD oraz wyrobw w?oszczowskiej mleczarni.