Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"
Start
LGD - Region W?oszczowski
Us?uga poligraficzna - ocena ofert PDF Drukuj Email
 
Konsultacje spo?eczne w sprawie zmian dotycz?cych Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spo?eczno?? PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za??cznik nr 2 - tutaj pobierzesz

 

 

 
Konsultacje spo?eczne w sprawie zmian Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niz LGD oraz operacji w?asnych PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutaj pobierzesz za??cznik nr 1 do Uchwa?y Rady

 

 

 
Informacja o spotkaniach dla potencjalnych beneficjentw w nowym okresie programowania PDF Drukuj Email

Wnioski na dofinansowanie po og?oszeniu konkursu nale?y sk?ada? na druku Z-2.

Tutaj pobierzesz wnioski.

 

 

 
Zapytanie ofertowe us?uga poligraficzna PDF Drukuj Email
 
Do?ynki 2016 PDF Drukuj Email

Powiat W?oszczowski

Tegoroczne Powiatowe ?wi?to Plonw odby?o si? w Lipu w Gminie Krasocin,

w niedziel? 28 sierpnia 2016 r.

Lokalna Grupa Dzia?ania "Region W?oszczowski" rwnie? uczestniczy?a w tegorocznych

Do?ynkach Powiatowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina W?oszczowa

Tegoroczne ?wi?to Plonw odby?o si? w Czarncy, rodzinnej miejscowo?ci

hetmana Stefana Czarnieckiego w niedziel? 21 sierpnia 2016 r. Lokalna Grupa

Dzia?ania "Region W?oszczowski" rwnie? uczestniczy?a w tegorocznych

Do?ynkach Gminnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Radkw

Tegoroczne ?wi?to Plonw odby?o si? w Chlewicach w niedziel? 21 sierpnia 2016 roku.

Lokalna Grupa Dzia?ania "Region W?oszczowski" rwnie? uczestniczy?a

w tegorocznych Do?ynkach Gminnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacja o projekcie "Czas na w?asny biznes" PDF Drukuj Email

Wielkopolska Grupa Prawnicza zaprasza mieszka?cw powiatw:

j?drzejowskiego, w?oszczowskiego, pi?czowskiego i kazimierskiego

do udzia?u w projekcie dotacyjnym Czas na w?asny biznes!

finansowanym ze ?rodkw unijnych.

Je?li masz powy?ej 29 lat, masz pomys? na biznes, chcesz stworzy? sobie miejsce pracy,

a do tego jeste? osob? bezrobotn? zarejestrowan? w PUP, biern? zawodowo,

niepe?nosprawn?, o niskich kwalifikacjach lub odchodz?c? z rolnictwa

nasz projekt jest skierowany w?a?nie do Ciebie!

W ramach projektu otrzymasz:

  • wsparcie doradcze,
  • szkolenia przygotowuj?ce do prowadzenia dzia?alno?ci,
  • bezzwrotn? dotacj? w wysoko?ci do 23 tys. z?
  • oraz przez 8 miesi?cy wsparcie pomostowe 1500 z?/m c!

W sumie mo?esz otrzyma? 35 000 z?!

Szczeg?owe informacje oraz formularze rekrutacyjne dost?pne s?:

  • na stronie projektu www.czasnabiznes.wgpr.pl,
  • w biurze projektu ul. Okrzei 49B (II pi?tro) w J?drzejowie (obok Urz?du Pracy)
  • oraz pod numerem tel.: 510 178 962

Znajdziesz nas rwnie? na www.facebook.com/czasnawlasnybiznes .

Zapraszamy!

 
Informacja o spotkaniach dla potencjalnych beneficjentw w nowym okresie programowania 2014-2020 z obszaru naszego LGD PDF Drukuj Email

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski zaprasza wszystkich zainteresowanych
pozyskiwaniem ?rodkw unijnych za po?rednictwem LGD na spotkania informacyjne
otwarte, ktre odb?d? si? wed?ug poni?ej zamieszczonego harmonogramu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalna Grupa Dzia?ania Region W?oszczowski zaprasza osoby, ktre chc? rozpocz??
w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? oraz przedsi?biorcw zainteresowanych pozyskiwaniem
?rodkw unijnych za po?rednictwem LGD na spotkania informacyjne, ktre odb?d? si?
wed?ug poni?ej zamieszczonego harmonogramu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja
W zwi?zku z ograniczon? ilo?ci? miejsc na spotkaniach z osobami, ktre chc? za?o?y?

w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? oraz przedsi?biorcami nale?y wype?ni? formularz zg?oszeniowy

(do pobrania tutaj!) i przes?a? go mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub poczt? do biura LGD

do dnia 2 wrze?nia . (LGD Region W?oszczowski , ul. Wi?niowa 23, 29-100 W?oszczowa)

Kolejno?? przyjmowanych formularzy b?dzie mia?a wp?yw na mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w spotkaniu.

Uczestnictwo w spotkaniu zostanie potwierdzone przez biuro LGD telefonicznie lub mailowo.

 

 

 
Wzory wnioskow, umow i instrukcje - nowy okres programowania 2014-2020 PDF Drukuj Email

Wzory wnioskw, umw i instrukcji mo?na znale?? i pobra? na stronie:

Program Rozwoju Obszarw Wiejskich 2014-2020

- Wojewdztwo ?wi?tokrzyskie

pod adresem:

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/dzialania/wsparcie-dla-rozwoju-lokalnego-w-ramach-inicjatywy-leader-rlks/wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/wzory-wnioskow-umow-i-instrukcje

lub zak?adce w naszym MANU G?WNYM.

 

 


Zapytaj, odpowiemy!